ATOS Professional – oprogramowanie do skanowania i przeprowadzania kontroli 3D

ATOS Professional to niezawodne oprogramowanie do obsługi skanerów 3D ATOS, pozwalające na precyzyjną rejestrację trójwymiarowych danych powierzchni. Pakiet oprogramowania zawiera ponadto funkcje umożliwiające wykonywanie kompleksowych inspekcji i tworzenie raportów.

Dzięki wyposażeniu w wszystkie funkcje obecne w oprogramowaniu GOM Inspect Professional, ATOS Professional pozwala na wykonywanie kompleksowych, w pełni identyfikowalnych pomiarów i ocen parametrycznych oraz analizy wymiarów.

Oprogramowanie kontrolne z certyfikatem

Aby zagwarantować precyzję pomiarów, pakiety oprogramowania GOM zostały poddane testom i otrzymały certyfikację Federalnego Instytutu Metrologii (PTB) oraz Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (NIST). Dokładność oprogramowania kontrolnego została potwierdzona poprzez porównanie otrzymanych wyników z wynikami referencyjnymi. Oprogramowanie GOM zostało zaliczone do kategorii 1, oznaczającej najmniejsze odchyłki pomiarów.

Najważniejsze właściwości oprogramowania

Porównanie danych rzeczywistych i żądanych:

wyliczona siatka wieloboków opisuje powierzchnie swobodne i standardowe geometrie. Można je porównać ze szkicem albo bezpośrednio z zestawem danych CAD za pomocą porównania powierzchni. Oprogramowanie umożliwia również implementację analizy 3D powierzchni oraz analizy 2D przekrojów lub punktów. Ponadto możliwe jest generowanie standardowych geometrii na podstawie CAD, takich jak proste, płaszczyzny, okręgi czy walce.

Bazowanie

Bazowanie: oprogramowanie GOM zawiera wszystkie podstawowe metody bazowania. Należą do nich bazowanie na RPS, w oparciu o elementy geometryczne, w lokalnym układzie współrzędnym, w oparciu o punkty referencyjne oraz globalne lub lokalne najlepsze dopasowanie (best-fit). Użytkownicy mogą również korzystać z własnych specyficznych bazowań jak na przykład „balanced beam” lub „equalized nested”, np. w przypadku łopatek turbin.

Kontrola w oparciu o krzywe

Kontrola w oparciu o krzywe: na podstawie zdigitalizowanych danych całego pola do krzywych można zastosować funkcje konstrukcyjne oraz przedstawić graficznie ich właściwości. Możliwy jest na przykład zapis krzywych krawędzi, analiza promieni i linii projektowych oraz tworzenie krzywych sklejanych. Kontrola w oparciu o krzywe jest również wykorzystywana na potrzeby analizy płaskości i szczelin.

Analiza trendów, SPC i odkształceń

Analiza trendów, SPC i odkształceń: funkcja oprogramowania GOM oparta na parametrach umożliwiająca przeprowadzanie analizy trendów na potrzeby wielu ocen, np. w ramach statystycznej kontroli procesu (SPC) lub analizy odkształceń. W konsekwencji można wykonać dla pełnego pola ocenę kilku części lub kilku etapów w ramach jednego projektu, jak również wartości z dziedziny analizy statystycznej, takich jak Cp, Cpk, Pp, Ppk, Min, Max, Avg i Sigma.

Analiza GD&T

Analiza GD&T: w przeciwieństwie do prostej analizy pomiarów w analizie GD&T część rozpatrywana jest ze względu na swoją funkcję. Powiązanymi elementami GD&T są na przykład płaskość, równoległość oraz walcowość. Możliwa jest zarówno ujednolicona analiza odległości między dwoma punktami oraz maksymalnych wymagań materiałowych, jak również tolerancja pozycji w lokalnych układach odniesienia i układach współrzędnych.

Kontrola profili lotniczych

Kontrola profili lotniczych: na potrzeby kontroli jakości łopatek turbin dostępne są specjalne funkcje, które pozwalają przykładowo skontrolować linię szkieletową profilu, cięciwę profilu lub grubość profilu łopatek turbin w oparciu o przekroje 2D. Można również obliczyć środek masy profilu, jego promień i skręty.

Raportowanie

Raportowanie: moduł tworzenia raportów pozwala na tworzenie przez użytkownika raportów z wykorzystaniem elementów, takich jak zdjęcia ekranu, ilustracje, tabele, diagramy, teksty i grafiki. Wyniki mogą być przedstawiane graficznie, edytowane w interfejsie użytkownika oraz eksportowane do pliku PDF. Szablony można wykorzystywać wielokrotnie, a każdy widok zapisany w raporcie można ponownie wyświetlić w oknie 3D.