Funkcje GOM Inspect

Smart Teach

Dzięki funkcji „Smart Teach” w razie zmian w danych CAD lub w pojedynczych elementach pozycje pomiarowe zostają automatycznie zaktualizowane. Ponadto dzięki zaawansowanym opcjom wyświetlania statusu projektu funkcja ta znacząco ułatwia użytkownikowi szybsze uzyskanie stabilnej sekwencji pomiarowej. Dalszym ułatwieniem jest również wprowadzenie szablonów skanowania do ustawiania parametrów dla poszczególnych aplikacji przed procedurą pomiarową. W przypadku skomplikowanych lub błyszczących powierzchni wymagających zastosowania określonego kąta pomiarowego, ulepszenia te pozwalają uzyskać znaczący wzrost wydajności.

Kontrola powierzchni

W razie wykrycia defektów przez kilka narzędzi, wykryte defekty można pokazać łącznie na jednej wizualizacji. Oznacza to, że wynik audytu nie jest już uzależniony od liczby zastosowanych narzędzi, ale od jakości danej części. Poza tym nowe oprogramowanie zapewnia możliwość kontrolowania części porównując je z próbką znajdującą się w zakresie tolerancji. Umożliwia ono proste porównanie danych rzeczywistych z danymi rzeczywistymi, a znane i akceptowane defekty nie są pokazywane w wizualizacji wyników. Zaawansowane funkcje analizy defektów pozwalają też w dogodny sposób zlokalizować i przeanalizować ślady poślizgu, co pozwala rozwinąć zakres zastosowań tego rozwiązania.

Virtual Clamping

Dzięki nowemu modułowi uzupełniającemu pakiety oprogramowania ATOS oraz GOM Inspect Professional, części wykonane z blachy lub formowane wtryskowo można mocować wirtualnie i poddawać pomiarom bez konieczności użycia skomplikowanych urządzeń mocujących. Innowacyjny algorytm oparty na Metodzie Elementów Skończonych (MES) umożliwia obliczenie warunku dodatkowego danej części. Procedura Virtual Clamping jest w pełni zintegrowana z przepływem pracy GOM; nie ma potrzeby wychodzenia z interfejsu oprogramowania.

Najważniejsze funkcje

Kontrola parametryczna

Oprogramowanie GOM opiera się na koncepcji parametrycznej, która stanowi podstawę każdej funkcji. Dzięki temu wszystkie etapy procesu są identyfikowalne, co gwarantuje niezawodność tak uzyskanych wyników pomiarowych i raportów.

Funkcja uczenia przez zastosowanie

Funkcja uczenia przez zastosowanie umożliwia proste zastosowanie wykonanej oceny do dwu lub więcej części. Dzięki koncepcji parametrycznej oprogramowanie automatycznie zapisuje każdy poszczególny krok kontroli. Bez względu na to, czy ocena dotyczy pojedynczej czy wielu części, wszystkie czynności wykonywane są bez konieczności korzystania ze skryptów, uprzedniego planowania czy ingerencji użytkownika, dzięki czemu nie traci się czasu na programowanie.

Analiza trendów, SPC i odkształceń

Dzięki koncepcji parametrycznej oprogramowanie GOM umożliwia dokonywanie analizy trendów na wielu ocenach, na przykład w ramach statystycznej kontroli procesu (SKP) lub analizy odkształceń. Umożliwia to ocenę pełnego pola kilku części lub kilku etapów w ramach jednego projektu, jak również korzystanie z funkcji określania wartości z dziedziny analizy statystycznej, takich jak Cp, Cpk, Pp, Ppk, Min, Max, Avg czy Sigma.

FTA/PMI

PMI to zbiór jak największej ilości danych dotyczących danego procesu lub części, dzięki którym możliwe jest kompleksowe zarządzanie łańcuchami produkcji i ich kontrola przez wszystkie działy firmy, np.w ramach zarządzania cyklem życia produktu. GOM obsługuje również interfejsy do transferów cyfrowych parametrów objętych kontrolą. Zastosowane na danych CAD kryteria jakości i układy baz, które wprowadzone zostały za pomocą reguł semantycznych, można cyfrowo przenosić oraz dokonywać ich oceny z uwzględnieniem kontekstu. Generowanie planu inspekcji bezpośrednio w trakcie importu danych CAD pozwala uniknąć czasochłonnego programowania.

Cyfrowy montaż

Projekty obejmujące wiele części

Przy montażu cyfrowym można wirtualnie dopasować do siebie kilka komponentów. Kontrola skupia się na częściach. Funkcja ta zwiększa elastyczność, np. przy dopasowywaniu komponentów, a także przy analizie szczelin i płaskości lub grubości materiału.

Obsługa skryptów

Koncepcja obsługi skryptów bazuje na rejestratorze poleceń, który może zapisywać wszystkie operacje wykonane w oprogramowaniu. Oprogramowanie zapisuje zarejestrowane dane w formie skryptu Python. Dzięki temu zapis można wykonywać wielokrotnie. W drodze edytowania zapisanego skryptu można go zaadaptować do innych zadań lub go uogólnić. Programowanie opiera się na modyfikacji lub łączeniu zapisów.

Parametry objęte kontrolą

Porównywanie danych nominalnych z rzeczywistymi

Obliczone siatki wieloboków opisują powierzchnie swobodne i standardowe kształty geometryczne. Ich weryfikacja możliwa jest na podstawie porównania powierzchni z rysunkiem technicznym lub bezpośrednio ze zbiorem danych CAD. Oprogramowanie umożliwia analizę 3D powierzchni oraz analizę 2D przekrojów lub punktów. Na podstawie danych CAD możliwe jest również generowanie elementów geometrycznych takich jak proste, płaszczyzny, okręgi czy walce.

Import CAD

GOM Inspect Professional umożliwia bezpłatny import neutralnych formatów CAD, takich jak IGES, JT Open i STEP, jak i formatów macierzystych CATIA, NX, SolidWorks czy Pro/E. Dane w poszczególnych formatach importowane są przez przeciągnięcie i upuszczenie, po czym oprogramowanie automatycznie rozpoznaje i przypisuje format.

Tworzenie siatek wieloboków z chmur punktów

Na podstawie chmur punktów 3D obliczane są siatki 3D części i komponentów, które następnie wykorzystywane są do tworzenia przedstawień graficznych i symulacji, odtwarzania powierzchni oraz porównywania danych nominalnych z rzeczywistymi. Siatki te mogą też służyć do wykonywania montażów wirtualnych w oparciu o dane pomiarowe z różnych źródeł. Precyzyjne siatki wieloboków można eksportować do kilku standardowych formatów, takich jak STL, G3D, JT Open, ASCII i PLY. W formacie STL można też na ich podstawie dokonywać wydruków 3D.

Przetwarzanie siatek 3D

Siatki wieloboków można wygładzać, rozrzedzać i zagęszczać. Ponadto można wypełniać w nich dziury oraz wyodrębniać krzywe. Siatki przetwarzane są w oparciu o algorytmy i tolerancje krzywych. Oprogramowanie oferuje możliwość podglądu każdego kroku przetwarzania w czasie rzeczywistym. Umożliwia też obliczenie „złotej siatki” na podstawie określenia siatki optymalnej lub obliczenia siatki średniej.

Kontrola w oparciu o punkty

Funkcja oceny może być również stosowana na chmurach punktów, na przykład do pomiaru odległości między poszczególnymi punktami czy porównywania punktów z modelem CAD. Na podstawie kilku punktów można wtedy, korzystając z funkcji konstrukcyjnych, tworzyć standardowe kształty geometryczne, na których później dokonywana jest analiza dokładności wymiarów lub analiza GD&T pod względem płaskości, walcowości i dokładności położenia.

Kontrola w oparciu o krzywe

GOM Inspect Professional zapełnia lukę pomiędzy dwoma rodzajami kontroli – w oparciu o punkty oraz w oparciu o powierzchnie. Zdigitalizowane dane pełnego pola wykorzystywane są do konstrukcji krzywych przy pomocy funkcji i graficznego przedstawiania ich indywidualnych właściwości. Możliwa jest na przykład rejestracja krzywych krawędzi, analiza promieni i linii charakterystycznych oraz tworzenie krzywych sklejanych. Kontrola w oparciu o krzywe może też obejmować analizę szczelin i płaskości.

Analiza ruchu i odkształceń

Analiza ruchu i odkształceń wykonywana jest na komponentach, które powstają przez podział punktów w spójne grupy. Umożliwia to obliczanie transformacji i korekcji ruchu tak zdefiniowanych komponentów jako ciał sztywnych. Analiza 6DoF pozwala na określenie ruchu postępowego i obrotowego we wszystkich kierunkach. Dzięki wykorzystaniu pól wektorowych możliwe jest graficzne przedstawianie ruchów i odkształceń w czasie.

Bazowanie

Oprogramowanie 3D firmy GOM zawiera wszystkie standardowe funkcje bazowania. Obejmują one: bazowanie na RPS, bazowanie hierarchiczne w oparciu o elementy geometryczne, bazowanie w lokalnym układzie współrzędnych i w oparciu o punkty referencyjne oraz najlepsze dopasowanie (best-fit) – globalne, jak i lokalne. Ponadto klienci mogą też korzystać z własnych specyficznych bazowań, takich jak „balanced beam” lub „equalized nested” w przypadku łopatek turbin.

Kontrola defektów powierzchni

Optyczne urządzenia pomiarowe pozwalają na dokonywanie powtarzalnej kontroli defektów powierzchni w ramach produkcji seryjnej. Tak uzyskane wyniki są obiektywne i dostępne szybciej niż w przypadku stosowania kamienia szlifierskiego. Aby zapewnić jak największą zgodność map defektów z kształtem danej części, oprogramowanie GOM Inspect umożliwia prowadzenie kontroli powierzchni również po liniach krzywych. Program automatycznie oblicza też kierunek normalnej do powierzchni elementu. Dzięki temu kontrola dużych powierzchni, których analiza, zgodnie z planem pomiarowym, prowadzona będzie w tym samym kierunku, może być wykonywana w oparciu o pojedynczą mapę defektów.

Tworzenie raportów

Moduł tworzenia raportów pozwala na tworzenie przez użytkownika raportów z wykorzystaniem elementów takich jak zdjęcia ekranu, ilustracje, tabele, diagramy, tekst i grafika. Wyniki mogą być przedstawiane graficznie, edytowane w interfejsie użytkownika oraz eksportowane do pliku PDF. Szablony można wykorzystywać wielokrotnie, a każdy widok zapisany w raporcie można ponownie wyświetlić w oknie 3D.

Zastosowania w konkretnych branżach

Kontrola profili lotniczych

GOM Inspect Professional łączy w sobie ogólne funkcje kontrolne z możliwością ocen dostosowanych do specyficznych rodzajów zastosowań. W celu analizy profili lotniczych i łopatek turbin oprogramowanie wyposażone jest we własne funkcje kontroli jakości, takie jak: kontrola linii szkieletowej, centroidu i grubości profilu łopatek turbin na podstawie przekrojów 2D. Możliwe jest również dokonywanie obliczeń punktu ciężkości, promieni i obrotu profilu.

Import danych TK

W oprogramowanie można dokonywać natychmiastowej wizualizacji i oceny zeskanowanych modeli przestrzennych. Dane 3D z tomografów komputerowych mogą być importowane w standardowych formatach (.vgi, .vgl, .pcr, .exv, .rek) lub w postaci nieprzetworzonej za pomocą prostego przeciągnięcia i upuszczenia, po czym od razu możliwa jest ich ocena. Jeżeli zeskanowany przedmiot posiada części wykonane z różnych materiałów, można je zaimportować w postaci oddzielnych siatek powierzchniowych. Oprócz importu danych uzyskanych przez skanowanie każdego przedmiotu z osobna oprogramowanie pozwala również na import zbiorów danych kilku przedmiotów zeskanowanych w tym samym procesie TK. Każdy taki import może obejmować aż 32 przedmiotów w postaci samodzielnych siatek. Oprogramowanie GOM Inspect oferuje wybór z kilku trybów poligonizacji podczas importu.

Analiza GD&T

Analiza GD&T obejmuje kontrolę takich powiązanych cech, jak płaskość, równoległość oraz walcowość. Możliwa jest zarówno standardowa analiza odległości między dwoma punktami oraz maksymalnych wymagań materiałowych, jak również analiza tolerancji położeń w lokalnych układach baz i współrzędnych. GOM obsługuje standardy ISO i ASME oraz dokonuje bieżących aktualizacji oprogramowania o najnowsze wersje norm.

Wirtualne pomieszczenie pomiarowe (VMR)

VMR to wirtualne przedstawienie świata realnego, odzwierciedlające zarazem jego funkcje. VMR stanowi w pełni zintegrowane rozwiązanie, umożliwiające doskonałe odwzorowanie zautomatyzowanych procesów pomiarowych. Dzięki połączeniu procesów kontroli parametrycznej obsługiwanych przez oprogramowanie GOM Inspect Professional, wirtualne pomieszczenie pomiarowe (VMR) pozwala na dokonywanie pomiarów automatycznych: import planów pomiarowych, programowanie w trybie offline i online, symulacja 3D pomiarów, zapobieganie zderzeniom, bezpieczeństwo, rejestracja danych, inspekcje i tworzenie raportów.

Kiosk Interface

Kiosk Interface jest specjalnym interfejsem użytkownika umożliwiającym uproszczone sterowanie środowiskiem ATOS ScanBox. Oprogramowanie obsługuje całość sterowania procesem i automatycznie wykonuje procedury pomiarowe i kontrolne, z zachowaniem wysokiej precyzji i jakości danych: parametry pomiarowe, dane i system operacyjny są chronione.

Dowiedz się więcej na temat
GOM Inspect

Zarządzaj przepływem pracy w zakresie pomiarów 3D za pomocą oprogramowania GOM Inspect

  • Importuj dane pomiarowe oraz dane CAD
  • Chmura punktów do przetwarzania siatki
  • Parametry objęte kontrolą
  • Tworzenie raportów

WIĘCEJ

Dowiedz się więcej na temat
GOM Inspect Professional

Różnice pomiędzy GOM Inspect Professional a GOM Inspect

  • Import macierzystych formatów plików CAD
  • Aktywne funkcje parametryczne
  • Tworzenie projektów trendów
  • Funkcja uczenia przez zastosowanie

WIĘCEJ